All comics about ears

ID Date Title German
#16 24/10/2021 Crime de
#53 24/10/2021 The Ear Binary, part 1 de
#54 24/10/2021 The Ear Binary, part 2 de
#55 24/10/2021 The Ear Binary, part 3 de
#56 24/10/2021 The Ear Binary, part 4 de
#94 19/11/2021 Crime 2 de
#97 22/11/2021 Eunice’s Ears
#104 29/11/2021 Ugly Ears de
#123 18/12/2021 The Ear Ternary de
#130 25/12/2021 Poppy has a Name de
#131 26/12/2021 Aural Justice de
#136 31/12/2021 Differently-Eared de
#148 12/01/2022 Keno’s Favourite Number de
#168 01/02/2022 Where the Ears come from de
#185 18/02/2022 Floppy-Ear Hate de
#253 27/04/2022 Coming out de
#268 13/05/2022 Jewish Billionaires de
#274 19/05/2022 13/52 de
#281 26/05/2022 Stupid Takes de
#487 18/12/2022 Cat Ears de
#491 22/12/2022 Eunice’s List de
#545 13/02/2023 If Looks could Kill de
#561 01/03/2023 Forbidden Ears de
#610 20/04/2023 Dead People don’t Hear de
#731 20/08/2023 Pointy-Eared Threat de
#772 03/11/2023 Disgust lies in the Eye of the Beholder de

All topics